KIYAMET ALAMETLERİ – Delilleriyle Bu yüzyılda kıyamet/mehdi gelmeyeceği ve ne zaman geleceği

 • Bugünkü şaşkın halleri; eylemişti, Rasûl beyân,
 • Demişti: (Bir gün gelecek; garip olur bana uyan.
 • Her evde çalgı çalınır; işitilmez olur ezân,
 • Âlim bulunmaz bir yerde; câhillere kalır meydân!
 • Mü’minler, olur zavallı; kâfirler sanki Süleymân.
 • Kadına uyar her erkek; olur evde hâkim, zenân,
 • Yüksek binâlar yapılır; kelp dişi gibi apartman.
 • Yolculuk sür’atli olur; uzaklık kalkar aradan.
 • Âlim diye tanıtılır, dinden haberi olmayan,
 • Zâlime ikrâm olunur, kurtulmak için belâdan,
 • Hayâsızlık pek çoğalır, deyyûslara kalır meydân,
 • İnsanların en alçağı, meclislerde okur fermân.
 • Herkes kendin âlim sanır, Müslümana denir nâdan,
 • Doğru konuşan azalır, yalancı söyler durmadan,
 • Çok medh edilen kimsede, bir zerre bulunmaz îmân,
 • Erkekler de kadın gibi, ipek giyer, sıkılmadan.
 • Alâmetlerin meşhûru, sarhoş olur, pek çok kesân.
 • Kadınlar dar libâs giyer, hep açılır baldır, gerdan
 • Fitne kaplar her tarafı, adam öldürülür yoktan.
 • Bid’at yayılır her yere, kalmaz sünnetlere uyan.
 • İslâmiyet kötülenir, harâm işlenir her yandan,
 • Müslümanlık lafta kalır, ses için dinlenir Kur’ân,
 • Mü’mine gerici denir, kayırılır mürted olan.
 • Bunların hepsi muhakkak, olur kıyâmet kopmadan.
 • Büyük alâmet Deccal’dir, çıkacağı yer Horasân,
 • Sonra, Şâm’daki câmiye İsâ inecek semâdan.
 • Bir hadîste buyuruldu: (Kızım Fatma evlâdından,
 • Babası Abdullah olan, Mehdî adında bir civân,
 • Çıkıp dîne kuvvet verir, cihâna yayılır îmân,
 • İsâ aleyhisselâmla, birleşerek ol pehlivân,
 • Deccâl’ı da öldürürler, dünya dolar adl-ü emân.
 • Ye’cüc Me’cüc adındaki, kavim çıkar sed ardından.
 • Sayısı milyonlarcadır, her tarafta dökerler kan,
 • Dâbbe-tül-erd çıkar sonra, Mekke’de Safâ altından,
 • Dağ kadar bir hayvandır, ayırır iyiyi fenâdan.
 • Daha sonraki alâmet, güneş doğacaktır garbdan,
 • Kâfirler bunu görünce, îmâna gelecek cem’an.
 • Fakat, kabûl olmaz artık, doğru yola gelen mihmân,
 • Alâmetlerin biri de, Aden’den çıkan bir duhân.
 • Kâbe’yi yıkacak hem de, Habeş renkli birkaç yabân.
 • Yer yüzünde kalmayacak, büyük nîmet olan Kur’ân,
 • Müslümanlar hep ölecek, yaşayacak ehl-i tuğyân.
 • Her kötülüğü yapacak, insan adlı canaverân,
 • Lâkin, Hicâz’dan bir ateş, verip herkese heyecân,
 • Şaşkın, azgın dolaşırken, kıyâmet kopar nâgehân.
 • Daha neler olur ammâ, söyleyemez onu lisân.)
 •  Ne hazîndir, ne yazıktır, Ma’bûd oldu, falan filân,
 • İlâhî, sen korumazsan, olur hep sonumuz giryân!

Ünlü fizik profesörü Stephen Hawking, önümüzdeki bin yıl içinde, dünyayı terk etmemesi halinde insanlığın yok olacağını iddia etti.

Cübbeli Ahmet Hoca efendinin hadis-i şerifler ve alimlerin sözlerinin ışığında verdiği tarih Stephen Hawking’in sözleriyle aynı zaman aralığını işaret etmekte.

Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü – Delilleriyle Bu yüzyılda kıyamet/mehdi gelmeyeceği ve ne zaman geleceği.

Konuyla ilgili tavsiye: mp3 sayfamızda Cübbeli Ahmet – Ahir zamanda hidayete ermek

Paylaş