40 Hadis

 “Peygamberﷺ size ne verirse onu alın, sizi neden menederse ondan geri durun; Allah’tan sakının, doğrusu Allah’ın cezalandırması çetindir.” Haşr 7

– “O’nun (Rasulullah’ın) emrine aykırı davrananlar, başlarına bir belâ gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar.” Nur 63

– “O (Hz. Muhammed), kendiliğinden (arzusuna göre) konuşmamaktadır. O(nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir.” Necm 3-4

Ömer bin Hattab radıyallahu anh’dan: “Rasulullahﷺden işittim buyurdu ki: “Ameller niyetlere göredir, herkese niyet ettiği vardır, kimin hicreti Allah ve Rasulüneyse, hicreti (gerçekten) Allah ve Rasulünedir, kiminde hicreti kazanmak istediği bir dünyalık veya nikahlanmak istediği bir kadın içinse hicretide (gerçekte) hicret ettiği şeyedir” Buhari ve Müslim

Hz. Osman r.a.‘dan rivayete göre Resûlullahﷺ Sizin en hayırlılarınız, Kur’ân-Kerîm’i öğrenen ve öğretenlerinizdir, buyurdu. Buhari, Fezailü’l-Kur’ân: 21, Tirmizi, Sevabü’l-Kur’ân: 15, Ebu Davud, Vitir: 14-19, İbn-i Mace, Mukaddime: 16, Darimi, Fezailü’l-Kur’ân: 2, Müsned-i Ahmed:1/57 58, 69, 153.

Kıyamet günü kulun muhasebesi yapılacak ilk ameli namazdır. Namazı tamam ise kurtulur, kazanır. Noksansa mahrum olur, hüsrana uğrar. (Tirmizi) Bir kere Cibril yanıma gelerek; Ya Muhammed, namazı terk eden hastalığında ziyaret edilmez, cenazesine iştirak edilmez! Kendisine selam verilmez! Kendisiyle birlikte yenilmez, içilmez, birlikte oturulmaz! O’NUN ALLAH’IN RAHMETİNDEN HİSSESİ YOKTUR!

İbn-i Abbas Radıyallâhu Anhümâ dan: “Sarık sarın ki, hilminiz (yumuşak huyluluğunuz, halim-selimliğiniz, vakarınız, ağır başlılığınız ve sükûnetiniz) artsın.(Mecmeuz zevâid, Libas, Bâbul Amâim: 5/122)

—  Hiç biriniz hayvanlar gibi (sevişmeksizin) cinsi münasebette bulunmasın, arada elçi bulunsun.
Soruldu: Yâ Rasûlallâh sözünü ettiğiniz elçi nedir?
—  Aşk fısıltıları ve öpüşmedir. İslam’da cinsellik Âsım Uysal (İhyâ-i ulûmiddin İmam-ı Gazâlî K. nikahı Âdâbü-l Muâşeret 2/64)

İlim bir hazinedir. Anahtarı ise sorup öğrenmektir. Sorup öğreniniz ki, Allahü teâlâ size merhamet etsin.

Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Buhâri, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6.

Îmân etmedikçe Cennet’e giremezsiniz. Birbirinizle sevişmedikçe tam îmâna kavuşamazsınız. Size bir şey göstereyim mi? Onu yaparsanız, sevişirsiniz. Aranızda selâmı çok yayınız. (Müslim)

Allahﷻ indinde tövbe eden genç’ten daha sevimli hiçbir’şey yoktur. Ve yine Allahﷻ indinde günah işlemeye devam eden ihtiyarlardan daha çirkin bir şey yoktur.. Ebu’l Muzaffer

Gençlerin en hayırlısı, kendisini yaşlılara benzeten, ihtiyarların en fenası da kendisini gençlere benzetendir.

Günahtan nefret eden ve ibâdetten lezzet alan, hakîkî mümindir.

Kadının cihâdı kocası ile iyi geçinmektir.

Şüphesiz ki peygamberlerin varisleri alimlerdir. Çünkü peygamberler miras olarak altın veya gümüş bırakmazlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. Kim ondan alırsa,çok büyük bir pay almış olur.” Tirmizi, Darimi

Her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri insanların amelleri ilahi huzura arzedilir, (Tevbe eden ve) Allah’a ortak koşmayan her mü’min affedilir; ancak mü’min kardeşiyle arasında düşmanlık bulunan kimse bırakılır. Meleklere:’Araları düzelinceye kadar onları bekleyin; birbirini sevene kadar kendi hallerinde terkedin denilir. Müslim, Makik, Begavi

Biliniz ki Allah ve Rasulü’nün istişareye ihtiyacı yoktur. Fakat Allah’u Teala bunu benim ümmetime bir rahmet kıldı. Onlardan her kimse istişare ederse doğruya ulaşmaktan mahrum kalmaz. Her kim de terk ederse hatadan kurtulamaz. Beyhaki

Asabiyet (ırkçılık) dâvâsına kalkışan, onu yaymaya çalışan, bu dâvâ uğrunda mücadele eden kimse bizden değildir.” Ebu Davut. Edeb. 121

Ömer ibni Hattâb’ın Radıyallâhu Anh Rasûlüllâhﷺ şöyle buyururken işittiği rivâyet olunmuştur: “Eğer siz (bir yandan çalışıp diğer yandan da Allâh-u Te‘âlâ’dan başka rızık veren olmadığını yakînen bilerek) Allâh’a hakkıyla tevekkül edebilseydiniz, elbette O, kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırırdı. Onlar sabaha karınları aç olarak çıkmaktadır, ama karınları doymuş vaziyette akşamlamaktadırlar.” Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned, no:205, 1/332; Tirmizî, no:2344; Kurtubî, el-Câmi‘u li-ahkâmi’l-Kur’ân:10/158-159

Ebu Hüreyre Radıyallahu anh Rasulullahﷺın şöyle buyurduğunu söyledi; Kişi arkadaşının dini üzerinedir, sizden her biriniz kiminle arkadaşlık yaptığına baksın. Tirmizi şerhi tuhfe – Ebvabü-z Zühd, C:7, Sh:49, Endülüs

Ebu Hüreyre Radıyallahu anh Rasulullahﷺın şöyle buyurduğunu söyledi; Karanlık gecelerin karanlığına benzer fitneler zuhur etmeden amellere şitab edin. O fitneler zuhur ettiğinde kişi mü’min olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak, yahut mü’min olarak akşamlayacak kafir olarak sabahlayacak. Dinini bir dünya meta’ı mukabilinde satacaktır. Müslim şerhi Nevevi – Kitabül İman C:9, Sh:39, Beyrut

Ebu Hüreyre Radıyallahu anh Rasulullahﷺın şöyle buyurduğunu söyledi; Ümmetime zor gelmeseydi her namazla beraber dişlerini misvaklamayı emrederdim. Buhari Şerhi Umde – Kitabu-l Ezan, C:4 Sh:266, Mısır

Acele etmek şeytandandır. Şu 5 şey bundan müstesnadır: Kızını evlendirmek, borcunu ödemek, cenaze hizmetlerini çabuk yapmak, misâfiri doyurmak, günah yapınca hemen tevbe etmek.

Hediyeleşiniz! Şüphesiz hediye sevgiyi çoğaltır, kalbin fesat ve şerrini giderir.

Kulluğun özü duadır. (Tirmizi) Allah katında duadan daha değerli bir şey yoktur. (Ibn-i Mace) İnsanların en âcizi dua etmeyen, en cimrisi de selam vermeyendir. Taberani

Evlerinizde Kur’ân-ı kerîm çok okuyunuz! Çünkü Kur’ân-ı kerîm okunmayan evin hayrı az, şerri çok olur ve âilenin geçimi daraltılır.

İmânın en faziletlisi, nerede olursan ol Allahü teâlânın seninle beraber olduğunu bilmendir.

Ümmetim 15 haslet işlediği takdirde onların başına bela ve musibetin gelmesi muhakkaktır. Onlar nelerdir ey Allah’ın Resûlu? Denildi. Efendimiz ﷺ şöyle cevap verdi: Ganimet malı yağma edilirse, emanet fırsatçılara kalırsa, zekât angaryaya dönüşürse, zevceye itaat edilip, anneye itaatsizlik yapılırsa, arkadaşa güzel muamelede bulunulup, babaya cefa edilirse, mescitlerde sesler yükselirse, halkı idare edenler toplumun en âdî kimseleri olursa, şerrinden sakınmak için kişiye saygı gösterilirse, içki içilirse, ipek giyilirse, şarkı söyleyen kadınlar, çalgıcılar baş tacı edilirse, ümmetin sonu evveline lanet ederse; o zaman insanlar; şiddetli bir rüzgâr veya yerin yarılıp onları yok etmesini gözetlesinler.” Tirmizi

Sizden hiç biriniz lâyıkıyla iman etmiş olmaz; beni çocuğundan, anasından, babasından ve bütün insanlardan fazla sevmedikçe!

Nerede olursanız olun bana salât ve selâm edin. Zira sizin salât ve selâmlarınız bana ulaşır.

Üç şey münâfığın alâmetidir: Yalan söyler, sözünde durmaz, emânete hıyânet eder.

“Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim, insanı yarattım” Kudsi Hadis “Beni ne yerim aldı, ne semam. Lâkin mümin kulumun kalbi beni alır.” İmam-ı Gazalî, İhya, 3/16 “…Kulum nafilelere devam ettikçe bana öyle yaklaşır ki, ben onu severim. Sevince, gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olurum…” Buharî, Rikak:38, No:6137,5/2385

Bir kimsenin çocuğunu terbiye etmesi ve ona edep öğretmesi, her gün bir miktar sadaka vermesinden daha hayırlıdır.

Her insan yaşadığı hâl üzere ölür ve her kul öldüğü hâl üzere diriltilir. Müslim, Cennet:l9, No:2878,4/2206. İbni Hacer-i Heytemî, ez Zevatir, 2/402

Allah Teala Cenneti yarattığı zaman ona şöyle buyurdu:  İzzet ve celalime and olsun insanlardan sekiz sınıf vardır ki; sana dahil olmayacaklardır; 1) Devamlı şarap (içki vs) içen, 2) Zinada ısrar eden, 3) Deyyus olan (Eşini kıskanmayan), 4) Hükümdarların kötü icraatlarına alet olan, 5) Erkek olduğu halde kadınlaşan, 6) Koğuculuk eden, 7) Başkalarına merhamet etmeyen, 8) Allah’a ant içip de, ahdine vefa etmeyen kimseler

“Kişinin namazı, orucu sizi aldatmasın. Dileyen oruç tutar, dileyen  namaz kılar. Fakat güvenilir olmayanın dini de olmaz.” a.g.e., h. No: 8436

Gına (çalgı) zinanın efsunudur.

Gözlerin zinası, yabancı kadınlara bakmaktır. Ellerin zinası, yabancı kadınlara el sürmektir. Ayakların zinası, yabancı kadınlara gitmektir…

Ey gençler topluluğu! Sizden evlenmeye gücü yetenler evlensin. Çünkü evlenmek gözü daha çok muhafaza eder, namusu daha fazla korur. Evlenmeye gücü yetmeyenler ise oruç tutsun. Çünkü oruç kalkandır.

Allah Resûlü ﷺ buyurdu: “Karısı olmayan adam yoksuldur, yoksul” “Çok malı olsa da mı?” “Çok malı olsa da” “Kocası olmayan kadın yoksuldur, yoksul!” “Çok malı olsa da mı?” “Çok malı olsa da” İbn Ebî Necih radıyallahu anh Buhârî

Kendisinde köpek veya suret (canlı resmi) bulunan eve (rahmet) melekler(i) girmez. Buhârî 7/64, Libâs, 88; Müslim, Libâs, 102; Tirmizî, Edeb, 44; Nesâî, Sayd, 11; Ahmed, el-Müsned, 4/28; İbn Hibbân, Sahîh, nr.

Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir. Müslim, Îmân, 78; Ebû Dâvûd, Salât, 248.

Paylaş