Kıymetli Sözler

Şikâyetçi olup ağladığım nice günler oldu. Zaman geldi ki, ağladığım günlere ağladım. Hazreti Ebû Bekir Radıyallahu anh

İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hazreti Ömer Radıyallahu anh

Çok konuşan çok yanılır. Çok gülenin heybeti ve hayâsı azalır. Hazreti Ömer Radıyallahu anh

Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir. Hazreti Osman Radıyallahü anh

Şayet kalpleriniz temiz olsaydı , Kur’an okumaya doyamazdınız. Hazreti Osman Radıyallahü anh

Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz. Hazreti Ali Radıyallahu anh

Lüzûmsuz şeylerin peşinden koşan, lüzûmlu şeyleri kaçırır. Hazreti Ali Radıyallahu anh

Cevap çok uzun olduğu zaman doğru gizli kalır. Hazret-i Ali Radıyallahü anh

Kuran tilaveti ile kalbine ruhani feyiz sirayet eden kimse, dostlarının ayrılığı ile vahşet halini hissetmez. Hazreti Ali Radıyallahu anh

Akıl tamam olunca, söz azalır. Hazreti Ali Radıyallahu anh

Derin fikre sahip olanın nazarı da güzel olur. Hazreti Ali Radıyallahu anh

İlimsiz ibadette, tefekkürsüz Kur’an tilavetinde hayır yoktur. Hazreti Ali Radıyallahu anh

İnsanlar uykudadır. Öldükleri vakit uyanacaklar. Hazreti Ali Radıyallahu anh

Sağ kedi, ölmüş aslandan daha iyidir. Şah-ı Nakşibend Kuddise Sırruhu

Değeri bir nohut kadar bile olsa, dünya sevgisi kalpten sökülmelidir. Bu durum geliştikten sonra rahatlık başlar; kalpten sıkıntı kalkar. Zaten bütün dertler, sıkıntılar dünyayı sevmekle başlar. Dünya sevgisi azalınca tabii olarak üzüntüler de azalır. Abdulkadir Geylânî Rahmetullahi aleyh

Dinî hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen, peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh

Eshâb-ı kirâm, sadece sohbet ile nihâyetsiz kemâlata vâsıl oldular. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh

İhlâs, dünya faydalarını düşünmeyip ibâdetlerini yalnız Allahü teâlânın rızası için yapmaktır. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh

Eflatun, felsefecilerin reisidir, Îsâ’nın bi’seti devletine kavuştu, ama onu tasdik etmedi. Cehaleti sebebi ile sandı ki: Kendisinin ona ihtiyacı yoktur. Böylelikle, nübüvvet bereketlerinden bir nasibe nail olamadı. İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh

Sohbet Ayet-i Kerimeye kırık mana vermek değil, Ayet-i Kerimeyi kalbine indirip, Kalbinden çıkarıp vermektir. Mahmut Ustaosmanoğlu Kuddise Sirruhû

İnsanları hor, hakir ve aşağı görmen, senin için tedâvîsi mümkün olmayan büyük bir hastalıktır. Ebû Bekir el-Betâihî Rahmetullahi aleyh

Allahü teâlâ, istiğfara sıkı sarılana, her türlü keder ve sıkıntıda bir ferahlık ve rahatlık; darlık zamanında ise çıkış ihsan eder. Onu kendisine yetecek şekilde rızıklandırır. Abdullah bin Abbâs Rahmetullahi aleyh

Senin Görevin Aşkı Aramak Değil, Ancak Onunla Aranda Kurduğun Engelleri Aramak Ve Bulmak.
Aşkı Arama. O Kayıp Değil, Kendini Kaybet, Aşkı bul. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Rahmetullahi aleyh

Düşüncen konuşmana , Konuşman hareketine , Hareketin kaderine yansır . Güzel düşün , güzel yaşa Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Rahmetullahi aleyh

Evliyâ ile bir an bile sohbet etmek, yüz sene riyasız ibadet yapmaktan hayırlıdır! Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Rahmetullahi aleyh

Müslüman bir kadın, çocuğunu emzirdiği sürece, Allah yolunda cihat edenler gibidir. Saîd bin Cübeyr Rahmetullahi aleyh

Haklı olduğun mücadeleden korkma. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Şeyh Edebali Rahmetullahi aleyh

İnsana az bir mal yetişir, çok mal ise kâfi gelmez. Ahmed bin Hanbel Rahmetullahi aleyh

Seni Allahü teâlâya yaklaştıran şey, ihtiyacını O’ndan istemendir. Halka sevdiren şey de onlardan bir şey istememendir. Ebû Bekr-i Verrâk Rahmetullahi aleyh

Kâfir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma! Kalb kırmak, Allahü teâlâyı incitmek demektir. Ahmed Yesevî Rahmetullahi aleyh

Allahın kitâbından ve Resûlullahın hadîslerinden sonra, islâm kitâblarının en üstünü, en fâidelisi İmâm-ı Rabbânî‘nin Mektûbât kitâbıdır. Mektûbâtda bildirilen tesavvufdan, tarîkatden ve hakîkî mürşidlerden şimdi hiç kalmadı. Bizler, Mektûbâtdaki ince bilgileri, ma’rifetleri anlayamayız. Abdülhakîm Efendi

İslamiyet’in içinde hiç bir kötülük, İslamiyet’in dışında da hiç bir iyilik yoktur. Ebu-l Vefâ Rahmetullahi aleyh

Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek. Fudayl bin İyad Rahmetullahi aleyh

Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyle ise; bugünün kıymetini bil! Hasan-ı Basrî Rahmetullahi aleyh

Dertsiz adam derssiz adamdır. Büyük Recep Hoca efendi Rahmetullahi aleyh

Çocuktaki utanma hali ondaki akıl nurunun alametidir. İmamı Gazali Rahmetullahi aleyh

Ağzına helva verenle ensene tokat atan arasında fark gözettikçe, sende Tevhid tamam değildir. MEVLÂNÂ ALAEDDİN ÂBİZİ

Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder. İmâmı Şâfî

Düşmanı büyük görenler, Allah’a şirk koşan kafirlerden farksızdır! Şehy Şâmil

Çocuklarınıza Üç Yaşında Kelime-i Tevhîd’i, Dört Yaşında Muhammed Rasülullah’ı Sallallâhû Aleyhi ve Sellem, Beş Yaşında Kıbleyi ve Secdeyi, Altı Yaşında Rükû ve Secdeyi Eksiksiz Olarak, Yedi Yaşında Abdest Alıp Namaz Kılmayı Öğretin. Îmâm Muhammed Bâkır Rahmetullahi aleyh Mekarim’ul-Ahlâk, S: 113

Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş;
Bir velîye bende olmak Cümleden âlâ imiş. Yavuz Sultan Selim

Kimki Kur’ân bilmedi sanki dünyaya gelmedi.  Yunus Emre Rahmetullahi aleyh

İnsan ölmez, Dünyasını değiştirir.
Ölen hayvan olur, İnsanlar ölmez!
Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil! Yunus Emre Rahmetullahi aleyh

Neyleyeyim dünyayı
Bana Allah’ım gerek.
Gerekmez masivayı
Bana Allah’ım gerek.

Ehli dünya dünyada
Ehli ukba ukbada
Her biri bir sevdada
Bana Allah’ım gerek.

Dertli dermanın ister
Kullar sultanın ister
Aşık cananın ister
Bana Allah’ım gerek.

Bülbül güle karşı zar
Pervaneyi yakmış nar
Her kulun bir derdi var
Bana Allah’ım gerek.

Beyhude hevayı ko
Hakkı bula gör ya hu
Hüdayi’nin sözü bu
Bana Allah’ım gerek. Aziz Mahmut Hüdai Rahmetüllahi Aleyh

Dünya cennete göre zindan, cehenneme göre ise cennet gibidir. Abdulkadir Geylani Rahmetüllahi Aleyh

Dua Ubudiyetin ruhudur ve halis bir îmânın neticesidir. Said Nursi Mektubat / Yirmi Dördüncü Mektup – s.489

Çocuklarınızın istikbali için, sınava gireceği zaman akşamdan hazırlık yapıyor, sabah vakti ev halkı sınava kaldırıyorda, gerçek istikbal olan ahiret için neden sabah namazına kaldırmıyorsun zalim adam! Timurtaş Uçar Hoca Rahmetullahi aleyh

Kul Allah’ın sevgisini tattığı zaman, Allah onu kendi kusurlarına muttaki kılar, böylece başkalarının kusurunu görmez olur. Rabîatul-Adeviyye Rahmetullahi aleyh

İki tür insan daima açtır. Biri bilimi arayan, diğeri de parayı. Yusuf islam Cat stevens

Bir milletin kültürünü kontrol etmek, o milletin dilini kontrol etmekle; bir milleti imha ise nesilleri mazisinden, tarihinden ve bilhassa milli ve manevi değerlerinden koparmakla mümkündür. Bernard Lewis

Sen Kur’an’ı aşına, işine, eşine karıştırmayacaksın da leşine mi karıştıracaksın? Prof.DrMehmet Okuyan

Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar, Yoksulluk. VOLTAIRE

Gezdim halep ile şamı
Eyledim ilmi talep
Meğer ilim bir hiç imiş
İllâ edep illâ edep.

Bize bir nazar oldu Cumamız Pazar oldu
Ne olduysa hep bize azar, azar oldu

Ne şöhretten hastayız, ne de candan hastayız
Ne ruhça ne vücutça ne de kandan hastayız
Avrupa’ya bir değil iki pencere açtık
Uzun yıllardan beri cereyandan hastayız
Batı batı diyerek eyvah hep batıyoruz
Yaklaştıkça her sene öz yurdumda yılbaşı
Yapılır milletime Frenkçe sahte aşı
Buna ağlar ağacı hem toprağı taşı
Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz
Sen Hıristiyan mısın? Diye sorsan darılır
Yılbaşında hindi kaz yemesine bayılır
Çam deviren hindi ki nasıl mümin sayılır
Bilmiyoruz çoğumuz ne edip yapıyoruz
Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz Arif Nihat Asya

Amelde yüsr, itikatta yakin. Hasbi Abdulkerim Hoca Rahmetüllahi Aleyh ismailağa camii müezzini

Hakîki sevgi iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir. Yahyâ bin Muâz-ı Râzî Rahmetullahi aleyh

Bir gün hamamdaydım, bir dostum elime bir miktar kil (çamur) koydu. Kokladım; Yâ toprak! Sen misk misin, amber misin? Dedi ki ey Sâdi! Ben âciz bir toprak parçasıyım, fakat bir müddet gülün dibinde bulundum, onu beslemek için. O gülle beraber olduğumdan dolayı onun kokusu tesir etti. Şeyh Sâdi Rahmetullahi aleyh

Dahi bir fesad koptu cihanda
Hevai nefse düştü nâs bu anda
Eğer alim eğer abid bu şanda
Hadis tefsir fıkıh kaldı nihanda
Bu nâsdan ayrılup hakka gidelim
Cemali ba kemaleh seyr idelim İsmet Garibullah Rahmetullahi Aleyh Risale-i Kudsiye

Dost istersen ALLAH yeter
Yaren istersen KUR’AN yeter
Mal istersen KANAAT yeter
Düşman istersen NEFİS yeter
Nasihat istersen ÖLÜM yeter

Tasavvufu reddedenler, dini ticâret gibi anlayan materyalist kafalılardır. Bu, materyalizmin dine tatbikidir. Yoksa maneviyattan tahassüs nasibi olan insanlar bunu reddetmezler. Üstad Kadir Mısıroğlu

Eğer bir yaşam, tümüyle kişisel arzuları tatmine yönelmişse er yada geç, acı bir düş kırıklığına yol açar. Albert Einstein

Milliyetçilik bir çocukluk hastalığıdır, insanlığın kızamığıdır. Albert Einstein

Bir erkeğin daima tek bir kadını sevemeyeceğini söylemek, bir kemancının aynı müzik parçasını çalabilmek için farklı kemanlara ihtiyaç duyduğunu söylemek kadar saçma bir şeydir. HONORE DE BALZAC

İnsan inanır ve inandığı gibi yaşarsa insandır yoksa bir hiçtir! KEMTER

Bazı insanlar köpekten beterdir bazılarının ise köpeği olmaya değer. KEMTER

Bir erkekle mutlu olmak istiyorsan onu anla, sevmesende olur. Bir kadınla mutlu olmak istiyorsan onu sev, anlamasanda olur. P. Coelho

Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım cahil dostlarım. Diderot

İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. Montaigne

Aklı sadece beyin fonksiyonu olarak yıllarca açıklamaya çalıştıktan sonra bir kişinin varlığımızın iki önemli unusurdan meydana geldiğini savunan fikri benimsemesinin daha mantıklı olduğu sonucuna vardım. Aklı beynin içindeki sinirsel işlemler bazında açıklamanın imkansız olacağı kesin gözüktüğü için varlığımızın iki önemli unsuru (madde ve ruh) açısından açıklanması gerektiğini anladım. Wilder Penfield

Güneşin doğuşuna hiç şahit olmayanlar, batışını romantizm sanırlar. Friedrich Nietzsche

Kategoriler